درمان فوری شاشبند در خانه. این داروها دارای ترکیبی از تسکین دهنده های درد و ضد التهاب ها هستند و […]

درمان فوری شاشبند در گاو. مدفوع گوساله مبتلا به اسهال پنج تا ده برابر بیشتر گوساله سالم حاوی آب می […]

درمان فوری شاشبند. ساقیا پیمانه ایرا لبریز کن هر چه دا ری در دهان سرریز کن ساقیامی ده که مدهوشم […]