صرف فعل کان

Posted on

صرف فعل کان. برای ساختن فعل ماضی استمراری در عربی: و گاهی بین کان و فعل مضارع یک یا چند کلمه فاصله می شود مانند:

صرف فعل در عربی سعید جعفری
صرف فعل در عربی سعید جعفری from www.jafarisaeed.ir

وگاه بین (کانَ) و (فعل مضارع) فاصله می افتد. April zieme | 483 followers. این فعل برای زمان حال استفاده می‌شود.

این فعل برای زمان حال استفاده می‌شود.

صرف در تمام زمان ها و صيغه ها. اکنون به حالات فعل ماضی می پردازیم؛. * روش ساخت ماضی استمراری در زبان عربی :

کان [+ قد] + فعل ماضی؛ مانند:

April zieme | 483 followers. صرف فعل اجوف کان در صیغه ی مضارع. کان + عند یا ل‌.= داشت.

الماضي ، الحاضر ، المستقبل ، النعوت الفعلية، Perfective, Imperfective.

کانَ + اسم (کانَ ) + فعل مضارع ــــــــــــــــــــــــــ کان َ الرجلُ یُســـافرُ :مرد مسافرت می کرد. صرف صیغه های دو وزن دیگر (فَعِلَ و فَعُلَ) نیز به همین شکل است. افعال ناقصه صارَ (شد، گشت، گرديد) :

برای ساختن فعل ماضی استمراری در عربی:

كانَ (ماضـﯽ) ، يَكونُ (مضارع) ، كـُنْ (امر) لـَيْسَ (نيست) : افعال ناقصه در عربی عبارتند از: کان+فعل مضارع:ماضی استمراری صرف این فعل هم به این شکل است:

صرف در تمام زمان ها.

می خواهیم در مورد پیشوند هایی صحبت کنیم که روی ترجمه ی فعل ها اثر می گذارند. نکته مهم اینجا است که برای صرف فعل مضارع عربی باید فعل ماضی به مضارع تبدیل شود به عبارتی باید حروف اَتینَ یا (ا، ت، ی، ن) را به اول فعل ماضی اضافه کنیم تا فعل مضارع ساخته شود. فقط به همين صورت صرف مـﯽ شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *